Laické spoločenstvo tešiteľov a tešiteliek Božského Srdca Ježišovho (BSJ)

Miestna vedúca v Ružomberku: Janka Schniererová mobil: 0904 079 314

Spoločenstvo má 15 členov.

Sme zasvätené členky Božskému Srdcu Ježišovmu, prinášame obetu zmieru za urážky jemu učinené a tešíme ho v Getsemanskej záhrade, na kríži a vo svätostánku. Od roku 2000, čiže 19 rokov, mávame každý mesiac (v druhú nedeľu) Regionálne stretnutia o 14 hod. v kaplnke na Klačne. Tam sa modlíme, čítame Božie slovo, meditujeme, adorujeme pred Bohostánkom.
Celoslovenské stretnutie býva 3 dni v júli vo Zvolene, s kňazmi tešiteľskej rodiny zo Zlatých Moraviec alebo z Marianky.

Generálny predstavený /od 25.8.2014 na 5 rokov/ je pater Michal Krysztofowicz.

Miestne stretnutie mávame každý štvrtok po sv. omši o 17.30 hod. v kaplnke na Klačne.

Našou úlohou je každý štvrtok adorovať aspoň 20 minút – 30 minút pred Sviatosťou oltárnou.

Priorita tešiteľa BSJ je plniť úlohu Zmiernej obety a tak napĺňať aj úmysel a predstavu našich zakladateľov, ale hlavne tešiť BSJ. Kol 3,17 „Čo činíte slovom alebo skutkom, všetko čiňte v mene Pána Ježiša a ďakujte Bohu Otcovi skrze neho.“

BSJ, ráč milostivo prijať malý prejav mojej útechy a pomáhaj mi svojou milosťou. Naše heslo je: „Ježišu pre teba trpieť a v utrpení teba tešiť.“

Každý prvý mesiac sa zúčastňujeme duchovnej obnovy v Jezuitskom kostole.

Spoločenstvo tešiteľov BSJ na celom Slovensku vedie od r. 2016 – 2021 moderátor LST BSJ

Mgr. Andrej Bujňák
Spišská Nová Ves
mobil. 0948 044 585

Rada LST BSJ:

  • Tajomník: Oľga Kolenová, Dubnica nad Váhom
  • Zapisovateľ: Božena Prcúchová, Púchov
  • Ekonóm: Jana Strišovská, Zlaté Moravce
  • Provinciálna predstavená sestier Tešiteliek BSJ: sr. Michaela Šmelková /Bratislava/
  • Generálny predstavený: pater Michal Krysztofowicz /Marianka/