Adresa: Materská škola sv. Lujzy, Nám. A. Hlinku č. 67, 034 01 Ružomberok
E-mail: skolka@satmarky.sk
Kontakt: +421 948 725 580 (od 6.30 – 16.00)
Web: www.skolka.satmarky.sk

Činnosť:
MŠ sv. Lujzy je trojtriednou materskou školou pre predprimárne vzdelávanie detí od 3-6 rokov. Výchova a vzdelávanie v MŠ prebieha vo vzdelávacích oblastiach, vychádzajúcich zo Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie: Jazyk a komunikácia; Matematika a práca s informáciami; Človek a príroda; Človek a spoločnosť; Človek a svet práce; Umenie a kultúra; Zdravie a pohyb. Doplnenou oblasťou pre našu MŠ sv. Lujzy je oblasť: Verím v Boha. Vlastným zameraním školy je teda skutočnosť, že materská škola obohacuje výchovu a vzdelávanie o náboženské a duchovné prvky. Každá vzdelávacia oblasť je tak dynamicky prepojená duchovnou sférou, vierou v Boha, ktorá je základným pilierom našej edukačnej činnosti.