„Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja!!!“

Františkánsky svetský rád

Ordo franciscanum seacularis – OFS

Vznik troch rádov sv. Františka z Assisi

Na začiatku trinásteho storočia František v polorozpadnutom kostolíku svätého Damiána počul hlas: „František, choď a oprav môj dom …“ „… komu chceš slúžiť, Pánovi alebo sluhovi…“ František odchádza z rodičovského domu a zrieka sa otcovho dedičstva. Už má len jedného Otca Nebeského. František začal opravovať kostoly, pomáhať malomocným. Často sa utiahol do samoty k modlitbe a chválam Pána. Spôsob jeho života a návrat k evanjeliu začal oslovovať ľudí v Assisi i v blízkom okolí. Potupne sa k nemu pridali bratia a tak vznikol prvý mužský rád, ktorý má v súčasnosti tri vetvy: františkáni, kapucíni, minoriti.

Povzbudená Františkovým príkladom v roku 1212 na kvetnú nedeľu opúšťa Klára, ktorá  pochádza zo šľachtického rodu, svoj rodný dom a zasväcuje sa Kristovi ako jeho nevesta a múdra panna. Vzniká druhý ženský kontemplatívny rehoľný rád.

V roku 1221 vzniká regula (pravidlo života) pre ľudí žijúcich vo svete, vo svojich rodinách a pociťujúcich Františkov príklad ako silnú výzvu za dôsledný kresťanský život. Prvé spoločenstvá takýchto kresťanov vznikli vo Florencii a veľmi rýchlo sa šírili. Tak sa zrodil Františkánsky svetský rád. Prví členovia sa nazývali kajúcnici z Assisi, neskôr terciári III. rádu sv. Františka, v súčasnosti svetskí františkáni.

Bratské spoločenstvá Františkánskeho svetského rádu sú dnes po celom svete. Na Slovensku je okolo 1200 členov Františkánskeho svetského rádu rozdelených do šiestich regiónov. Miestne bratstvo OFS v Ružomberku patrí do oravského regiónu, ktorý v súčasnosti združuje 12 miestnych bratstiev s 208 členmi.

V súčasnosti sa členovia bratstva stretávajú pravidelne v kaplnke sestier františkánok.

Kto môže vstúpiť do OFS:

Musí byť katolík, má byť verný sv. otcovi, má byť mierumilovný, ochotný nasledovať Krista v šľapajach sv. Františka, javiť známky rehoľného povolania a každodennej konverzie.

Povolanie do Františkánskeho svetského rádu je zvláštne povolanie, ktoré formuje život a apoštolskú činnosť svojich členov.

Františkánsky svetský rad je otvorený pre veriacich každého stavu. Môžu k nemu patriť:
− laici (muži, ženy, slobodní, žijúci v manželstve, vdovy a vdovci)
− diecézni duchovní (diakoni, kňazi, biskupi)

Kandidát, ktorý cíti povolanie do OFS prechádza obdobie rozpoznávania povolania – formácia, noviciát,  oboznamuje sa s Regulou OFS, Generálnymi konštitúciami OFS, štatútom i rituálom viac poznávanie františkánskej duchovnosti.
Profesia, čiže trvalý sľub, sa člen vedený Duchom Svätým zaväzuje žiť podľa evanjelia, zachovávať regulu schválenou Cirkvou, snažiť sa dosiahnuť dokonalosť kresťanskej lásky. Členovia s trvalými sľubmi sa pravidelne stretávajú na trvalej formácii.

Štruktúra OFS
1. Medzinárodná rada OFS so sídlom v Ríme
2. Národná rada OFS, Františkánska 2, Bratislava
3. Regionálna rada OFS – oravský región, Trstená
4. Miestna rada OFS v Ružomberku, Zelená 2

Pokoj a dobro!