„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25,40

Vo farnosti Ružomberok existuje Farská charita, ktorá formálno – právne spadá pod Spišskú katolícku charitu. Farská charita v Ružomberku má za cieľ byť nápomocná kňazom vo
farnosti v ich pastoračných povinnostiach, predovšetkým v pomoci ľuďom v núdzi. Farská charita je založená na dobrovoľníctve a jej činnosť je zameraná na pomoc ľuďom žijúcim
v tejto farnosti: veriacim, neveriacim, starším, mladším, zdravým, chorým, podľa jednoduchého princípu, že ľudia z miestnej komunity najlepšie poznajú potreby a núdze najrôznejšie odkázaných ľudí v danej komunite.

Predsedom Farskej charity Ružomberok je pán dekan ICLic. Dušan Škrabek. Koordinátorom farskej charity je PaedDr. Stanislav Bella. Farská charita v Ružomberku má niekoľko dobrovoľníkov, ktorých činnosť je zatiaľ predovšetkým sústredená na triedenie a distribúciu šatstva a distribúciu potravín osobám bez prístrešia, prípadne iné aktivity. Víziou farskej charity Ružomberok je rozšíriť rady dobrovoľníkov a vytvoriť sekcie: Pomoc starým a chorým ľuďom, Pomoc viacdetným rodinám, Pomoc osobám bez prístrešia, Sklad šatstva – zber, triedenie a výdaj šatstva.

V prípade, že máte ochotu stať sa dobrovoľníkom Farskej charity alebo naopak radi by ste prijali nejakú formu pomoci, kontaktujte zamestnanca Spišskej katolíckej charity Mgr. Jozefa Fecenka, PhD. na telefónnom čísle: 0910 852 206. Záujemcovia o dobrovoľníctvo alebo o pomoc môžu prísť aj osobne na pobočku Spišskej katolíckej charity v Ružomberku na adresu Majere 5, Ružomberok (modrý domček pod farskými schodmi) v pondelok – piatok v čase od 7:00 do 15:30.

Farská charita je otvorená spolupráci aj s rehoľnými komunitami a inými spoločenstvami na území farnosti, ktoré sa zapájajú alebo sa chcú zapojiť do pomoci núdznym v našej farnosti.

Pochálený buď Ježiš Kristus!

Súvisiace odkazy: www.caritas.sk, DOBRO – výklad (Facebook)