„Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ Mt 25,40

Vo farnosti Ružomberok existuje Farská charita, ktorá formálno – právne spadá pod Spišskú katolícku charitu. Farská charita v Ružomberku má za cieľ byť nápomocná kňazom vo farnosti v ich pastoračných povinnostiach, predovšetkým v pomoci ľuďom v núdzi. Farská charita je založená na dobrovoľníctve a jej činnosť je zameraná na pomoc ľuďom žijúcim v tejto farnosti: veriacim, neveriacim, starším, mladším, zdravým, chorým, podľa jednoduchého princípu: ľudia z miestnej komunity najlepšie poznajú potreby a núdze najrôznejšie odkázaných ľudí v danej komunite.

Predsedom Farskej charity Ružomberok je pán dekan PhDr. ICDr. Dušan Pardel PhD. Koordinátorkou je od 30. augusta 2023 Mgr. Mária Fecenková. Farská charita v Ružomberku má dobrovoľníkov, ktorých činnosť je v súčasnosti sústredená na distribúciu potravín rodinám v núdzi, sprostredkovanie pomoci a sociálne poradenstvo. Dobrovoľníci spravujú aj facebookovú skupinu DOBRO – výklad, ktorá slúži na darovanie vecí.

V prípade, že máte ochotu stať sa dobrovoľníkom Farskej charity alebo naopak radi by ste prijali nejakú formu pomoci, kontaktujte nás na tel. čísle 0904 545 076 alebo mailom na adrese farskacharita@gmail.com.

IBAN: SK78 0900 0000 0051 8424 0617

Prostredníctvom pracoviska špecializovaného sociálneho poradenstva nasmerujeme osoby, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii, k riešeniu ich problému. Nájdete nás na ulici Sv. Anny 21 v Ružomberku, tel. kontakt: 0901 909 159, e-mail: jana.kelemenova@caritas.sk. Prosím kontaktujte nás telefonicky, dohodneme si stretnutie.

Súvisiace odkazy: www.caritas.sk, DOBRO – výklad (Facebook)

Caritas (z latinského) znamená láska k blížnym. Svätý Otec František ju označuje ako tú, ktorá je na celom svete milujúcou rukou Cirkvi pre chudobných a najzraniteľnejších, v ktorých je prítomný Kristus.

Farská charita v Ružomberku sa svojou činnosťou snaží promptne reagovať na výzvy a saturovať potreby ľudí našej farnosti a okolia. Či už pravidelne alebo jednorázovo. Jej predmetom záujmu sú teda ľudia, ktorí sa ocitli z nejakej príčiny v núdzi a sami si momentálne nedokážu pomôcť. Práve takýto ľudia sú v centre nášho záujmu a nie sú nám ľahostajní. O to viac, že sme Farskou charitou – snažíme sa k nim pristupovať ako farská rodina a spoločne ich „preniesť“ týmto obdobím. Avšak tiež takýchto ľudí sa snažíme napokon nasmerovať k vlastnej zodpovednosti a svojpomoci. Pre prehľad činnosti Farskej charity (ďalej len FCH), uvádzame nasledovné:

  • V rámci FCH v Ružomberku sa v roku 2023 celoročne podporili ľudia v núdzi. Podľa potreby sa im poskytli potraviny, šatstvo, lieky, detské plienky, drogéria, drevo na kúrenie, príspevok na zdravotné potreby, sprevádzanie za účelom návštevy lekára a iné.
  • Prostredníctvom zbierok /potravinová, zbierka školských pomôcok a tiež dvojmesačná výzva – zbierka teplého oblečenia s názvom „Zaodej ma prosím“/, boli podporení ľudia s najväčším nedostatkom v danej oblasti.
  • V rámci pravidelnej pomoci každý týždeň naši dobrovoľníci distribuujú potravinovú pomoc (pečivo, zeleninu, ovocie, šaláty a iné,…) pre rodiny a ľudí v núdzi.
  • V septembri tohto roku sme sa vo Farskom kostole poďakovali Pánovi za úrodu. Táto úroda bola taktiež následne odovzdaná tejto cieľovej skupine – ľuďom v núdzi.
  • V mesiaci október sa podarilo vďaka EPH projektu podporiť dve konkrétne rodiny našej farnosti, a to kúpou spotrebičov.
  • V novembri sa k nám pridalo okolo 20 nových pravidelných dobrovoľníkov, začo sme nesmierne vďační.
  • Mesiac December otvorila každoročná aktivita, a to príprava Mikulášskych balíčkov pre viac ako 40 detí zo sociálne slabších rodín. V rovnakom mesiaci nám poslala neznáma rodina väčší finančný obnos, z ktorého sa podporili dve rodiny ako i dvaja bratia, ktorí prišli tento rok náhle o oboch rodičov.

Činnosť FCH je skôr neorganizovaná, ale snažiaca sa byť pripravená kedykoľvek na blízku ľuďom, ktorí nás o to požiadajú. Vďaka skvelým a „akčným dobrovoľníkom, ktorí sú kedykoľvek ochotní pružne zareagovať svojou pomocou, sa stáva naša činnosť ľahšou a koordinovanejšou.

V neposlednom rade by sme sa chceli poďakovať Pánovi, ktorý veríme, že toto dielo požehnáva a sám nás v tejto službe sprevádza. Ďalej p. dekanovi a všetkým kňazom našej farnosti za ochotné zapojenie sa do akejkoľvek výzvy pomoci a sprevádzanie v tejto službe. Taktiež naším dobrovoľníkom, všetkým ľuďom našej farnosti a všetkým finančným podporovateľom.

Na záver pridávame povzbudenie sv. otca Františka. „Ak by sme na charitu hľadeli ako na nejakú poskytnutú službu, Cirkev by sa stala humanitárnou agentúrou a služba charít jej logistickým vedením. Ale Cirkev nie je nič také, je niečím iným. Je oveľa väčším: je v Kristovi znakom a nástrojom lásky k ľudstvu a všetkému tvorstvu, nášmu spoločnému domu.“

Sv. Matka Tereza, patrónka Farskej charity v Ružomberku – ORODUJ za nás!

Použitý zdroj: Pápež Caritasu: Charita nie je Idea či pocit, ale stretnutie s Kristom. Dostupné na internete: https://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20190527048