Duchovnú službu v nemocnici, ktorej hlavným poslaním je sprostredkovanie spásy veriacim kresťanom katolíkom, zabezpečuje miestny biskup pomocou kňazov, ktorí sú dekrétom pre danú nemocnicu menovaní alebo pomocou farských kňazov, ktorí do zdravotníckeho zariadenia prichádzajú v stanovenom čase.

Na Slovensku sa duchovnej službe v nemocniciach venuje pozornosť podľa potrieb zdravotníckeho zariadenia a je snaha, aby sa duchovná služba stala súčasťou celostnej starostlivosti nielen o pacienta, ale i o jeho rodinu a  personál nemocnice. To sa dá iste očakávať len u koncových, klinických, lôžkových zariadeniach, kde je pre túto službu zo strany cirkvi i nemocnice vytvorená dobrá atmosféra.

Poslaním cirkvi je i pomáhanie zdravotníctvu formou mimo sviatostnej služby. To sa uskutočňuje najmä rozvojom dobrovoľníctva a kontaktmi na služby
sociálne, charitatívne, spoluprácu s psychológmi, pedagógmi a inými odborníkmi na službu zdravotne postihnutým a ich rodinám.

Nenahraditeľnou mimo sviatostnou službou pastorácie sa stáva schopnosť duchovného sprevádzania, vnútorného uzdravovania pomocou modlitby, dialogickej komunikácie i
kristoterapie ako liečebnej metódy pre kresťanov. To si vyžaduje vzdelaných i zbožných, duchovných i laikov a ich komplexnú formáciu.

Počas hospitalizácie môžete seba alebo svojho príbuzného nahlásiť v príslušnej nemocnici kňazovi, ktorý tam vykonáva pastoračnú službu (viď kontakty). Jemu uveďte okrem osobných údajov aj konkrétnu situáciu (zdravotný stav a jeho vážnosť), doterajší spôsob praktizovania duchovného života a všetky ďalšie potrebné informácie, ktoré by mohli byť v duchovnej službe užitočné.

(Katolícka zdravotnícka únia)

Duchovnú službu v Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku zabezpečuje kpt. PhDr. Stanislav Kaník, starší kaplán Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov SR v pracovných dňoch po jednotlivých oddeleniach nasledovne:

Pondelok:

  • od 11:00 hod. – Kožné oddelenie
  • od 10:30 hod. – Krčné oddelenie
  • od 13:00 hod. – Očné oddelenie
  • od 13:30 hod. – Onkologické oddelenie, Doliečovacie oddelenie, Infekčné oddelenie

Utorok:

  • od 13.00 hod. – Neurologické oddelenie

Streda:

  • od 11:00 hod. do 15:00 hod. – Chirurgické oddelenie, Neurochirurgické oddelenie, Cievne oddelenie, Traumatologické oddelenie.

V pracovných dňoch denne navštevuje IS oddelenie a Interné oddelenie.

V prípade potreby vyslúženia sviatosti zmierenia alebo sviatosti pomazania chorých volajte:

  • v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. na číslo: 0903 820 286 – nemocničný kaplán

Ak je pacient v kritickom stave volajte:

  • v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 15:00 hod. na číslo: 0903 820 286 – nemocničný kaplán
  • v pracovných dňoch od 15:00 do 7:00 hod. a v sobotu a nedeľu na číslo: 0915 447 651 – Rímskokatolícka cirkev, farnosť Ružomberok