V Ružomberku máme dve komunity: Noviciát sv. Stanislava Kostku a Dom Spoločnosti Ježišovej.

Noviciát je spoločný pre Českú a Slovenskú provinciu. Poslaním komunity je poskytnúť dvojročnú noviciátnu formáciu a pomôcť novicom, aby spoznali svoju životnú cestu, svoje pravé povolanie a pripravili sa na prvé sľuby, štúdium filozofie a teológie, ako aj na ďalšie etapy rehoľnej formácie.
Hlavným poslaním Domu Spoločnosti Ježišovej je pastoračná činnosť v Kostole Povýšenia sv. Kríža. Noviciátnu komunitu tvoria otec magister, sócius magistra novicov a novici (teraz sú to štyria novici z Českej provincie).
Komunitu Domu tvoria traja pátri (kňazi) a jeden fráter (rehoľný brat).
Noviciátna komunita tvorí samostatnú jednotku, ale zapája sa do niektorých aktivít v našom kostole. Novici spolu s otcom magistrom v rámci probácií navštevujú pravidelne väznicu v Ružomberku, kde pod vedením svojho magistra majú účasť na pastorácii ľudí, ktorí sa nachádzajú na periférii našej spoločnosti.

Členovia našej komunity zabezpečujú predovšetkým sv. omše v našom kostole.
Dôležitou súčasťou našej činnosti je poskytovanie duchovného sprevádzania, a to najmä vysluhovaním sviatosti zmierenia a individuálnym duchovným sprevádzaním podľa potreby a záujmu ľudí.

Každý člen komunity má zvláštne poslanie, ktorému venuje prioritne svoj čas. Rektor kostola je predovšetkým k dispozícii pre pastoračné služby a ich koordináciu. Zároveň je jeho poslaním rozvíjať spoluprácu s miestnym Rímskokatolíckym farským úradom a Univerzitným pastoračným centrom, na väčšiu Božiu slávu a pre duchovné dobro nesmrteľných duší. V pastoračných priestoroch nášho domu sa konajú rôzne duchovné aktivity. Stretávajú sa pravidelne modlitbové spoločenstvá, organizujeme spoločenstvá CVX (Spoločenstvá kresťanského života), ktoré ponúkajú duchovnú formáciu dospelým na základe ignaciánskej spirituality. Tieto spoločenstvá má na zodpovednosti rektor kostola. Pri našom kostole aktívne pracuje Rodinné spoločenstvo, ktoré už niekoľko rokov prispieva k prehĺbeniu duchovného života rodín. Stretávajú sa u nás členovia Slovenskej charizmatickej obnovy, ktorí organizujú menšie podujatia a duchovný program v Kostole Povýšenia sv. Kríža a v pastoračných priestoroch nášho domu. Ďalšou skupinou je spoločenstvo ženatých mužov pod názvom Dvanásť apoštolov, ktorí sa stretávajú každý mesiac v trojročnom formačnom cykle. Poslaním spoločenstva je prehĺbenie osobného duchovného života, ktoré sa má preniesť tak do rodiny každého člena, ako aj do života spoločnosti.

Osobitné poslanie v našej komunite má promotor pre povolania, ktorý sa venuje predovšetkým miništrantom v našom kostole, ale jeho činnosť presahuje aj do iných komunít. Promotor organizuje rôzne duchovné aktivity najmä pre miništrantov z našich komunít na Slovensku. Je tým, ktorý má prvý kontakt s potenciálnymi záujemcami o život v Spoločnosti Ježišovej. Podáva informácie o našej Spoločnosti, o jezuitskom živote a spiritualite a pomáha im rozlišovať osobné povolanie prv ako požiadajú o vstup do noviciátu.

Členovia našej komunity vstupujú do pastoračnej spolupráce s Univerzitným pastoračným centrom a podieľajú sa v rámci svojich možností na aktivitách, ktoré toto centrum ponúka študentom Katolíckej univerzity v Ružomberku. Keďže jedným zo základných poslaní Spoločnosti Ježišovej je poskytovať duchovné cvičenia (exercície), na našej chate (vile) v Trlenskej doline sa organizujú exercície, duchovné obnovy a víkendové formačné kurzy. Do týchto aktivít sa tiež zapájajú pátri z našej komunity. Počas letných prázdnin sa tu organizuje pravidelne napr. tábor pre miništrantov, formačné sústredenia členov spoločenstiev Magis, kurzu Samuel a iné duchovné aktivity.

Členovia komunity:

  • P. František Gábriš – minister domu
  • P. Juraj Dufka – rektor kostola
  • P. Dušan Bezák
  • P. Ladislav Árvai
  • P. Branislav Beniač
  • Fr. Klement Veselovský

Web: jezuiti.sk